ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden behorende bij overeenkomsten gesloten door Crossfit Seyst en deelnemer, opgesteld d.d. 28 februari 2013.

Artikel 1 Definities

In de deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.a. het sportcentrum: Crossfit Seyst, gevestigd Christiaan Huygenslaan 68 3769XX te Soesterberg; op lokatie Woudenbergseweg 19 E2 3707 HW te Zeist. 

1.b. deelnemer: zij die met het sportcentrum een overeenkomst zijn aangegaan waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken;

1.c. Personal Training/work-out: de activiteiten waarin het sportcentrum ten behoeve van de deelnemer instructie verzorgt zoals tussen de deelnemer en het sportcentrum zijn overeengekomen.


Artikel 2 Aanvang en duur van de overeenkomst

2.a. Het deelnemerschap wordt afgesloten voor een in de overeenkomst vermelde periode. Het deelnemerschap wordt zonder correcte of tijdige opzegging stilzwijgend verlengd met telkens een periode van een maand. Bij verlenging zal het dan geldende tarief worden doorberekend. Na afloop van de overeengekomen contractperiode geldt er een opzegtermijn van een maand.

2.b. Een periode vangt altijd aan op de 1ste van de maand.

2.c. Inschrijving vindt, naast ondertekening van de overeenkomst en de machtiging tot incasso, plaats op basis van een getoond en geldig legitimatiebewijs, waarvan een kopie zal worden vervaardigd en in de administratie zal worden bewaard. Ditzelfde geldt voor de bankpas van de rekening waarvan de incasso zal worden gerealiseerd. Bij wijziging van de rekening waarvan incasso moet plaatsvinden, dient hiervan schriftelijk mededeling te worden gedaan.


Artikel 3 Aanbiedingen en wijzigingen

3.a. Aan acties / aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

3.b. Crossfit Seyst behoudt zich het recht voor tarieven en algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3.c. Crossfit Seyst behoudt zich tevens het recht voor om jaarlijks een prijsverhoging door te voeren of per direct indien de overheid het thans geldende BTW-percentage wijzigt. De deelnemer heeft daardoor het recht het deelnemerschap op te zeggen.


Artikel 4 Deelnemerschap

4.a. Het deelnemerschap is strikt persoonlijk. De uit het deelnemerschap voortvloeiende rechten kunnen niet worden overgedragen.


Artikel 5 Opzegging

5.a. Opzeggen van de deelnemersovereenkomst kan alleen persoonlijk door de deelnemer zelf. Tussentijdse beëindiging van de deelnemersovereenkomst of restitutie van de betaalde deelnemersnemers-/abonnementsgelden is niet mogelijk. Dit geldt ook indien de deelnemer niet meer of slechts gedeeltelijk van de faciliteiten gebruik kan maken.

5.b. Bij beëindiging van een strippenkaart komt het resterende aantal strippen te vervallen.

5.c. Crossfit Seyst heeft het recht de deelnemersovereenkomst te allen tijde tussentijds te beëindigen en de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen indien de deelnemer zich niet houdt aan de vastgestelde huisregels. Reeds betaalde (abonnements) gelden worden daarbij niet gerestitueerd.


Artikel 6 Opschorting/wijzigen

6.a. Deelnemer heeft het recht het abonnement gedurende een afgesproken periode op te schorten. Deze periode betreft te allen tijde één of meerder kalendermaanden en vangt dus telkens aan op de 1ste van de maand.

6b. Bij opschorting brengt Crossfit Seyst 20,= Euro per periode in rekening.  

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

7.a. Het door de deelnemer te betalen abonnementsgeld/contributie zal voor het eerst op de startdatum welke op de overeenkomst is vermeld worden geïncasseerd van de opgegeven bank-/ girorekening. Dit zal zich iedere maand herhalen. Bij in gebreke blijven wordt het verschuldigde bedrag van de resterende contractperiode direct opeisbaar. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij aanvang zal voor de eerste keer het afwijkende bedrag voor de eerste maand per eenmalige machtiging worden geïncasseerd. Voor Personal Training en Maatwerktrainigen zal zoveel mogelijk gewerkt worden met eenmalige machtigingen.

7.b. Indien geen afschrijving van de contributie kan plaatsvinden van de door de deelnemer aangewezen rekening, zal per vruchteloze poging een bedrag van €7,50 verschuldigd zijn, terwijl door dit enkele feit het verzuim intreed en het lid in gebreke is en de wettelijke rente verschuldigd is.

7.c. Bij het verzenden van een betalingsherinnering is een bedrag van €15,- verschuldigd.

7.d. Alle buiten- en gerechtelijke kosten welke door Crossfit Seyst worden gemaakt, dienen te worden vergoed en deze kosten worden begroot op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van €40,-.

7.e. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Crossfit Seyst gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.

7.f. Crossfit Seyst is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsjaar, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

7.g. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van de aangeboden mogelijkheden, vindt er geen restitutie plaats en de betalingsverplichting blijft bestaan gedurende de overeengekomen periode.


Artikel 8 Reservering work-out/activiteiten

8.a. Deelnemer kan alleen deelnemen aan de activiteiten indien hij/zij zich daarvoor heeft ingeschreven. Elke training heeft een maximaal aantal deelnemers. Indien het maximum is bereikt kan de deelnemer niet opeisen dat hij/zij mee mag doen aan betreffende activiteit. Het rooster voor inschrijving is telkens aanwezig in het sportcentrum.

8.b. Deelnemer verplicht zich om zijn/haar bij inschrijving voor een activiteit te annuleren indien hij/zij onverhoopt niet kan deelnemen. Indien de deelnemers zich bij herhaling niet tevoren afmeldt kan een volgende keer de toegang worden geweigerd zonder dat daar enige compensatie of restitutie tegen over staat.


Artikel 9 Ziekmelding

9.a. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Crossfit Seyst. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

9.b. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van maximaal vier weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.


Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

10.a. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Crossfit Seyst is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

10.b. Bij ziekte van de begeleider/Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling van een work out behoudt Crossfit Seyst het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.

10.c. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.


Artikel 11 Gezondheid en aansprakelijkheid.

11.a. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de begeleider/Personal Trainer zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Crossfit Seyst aan te gaan, zijn arts te raadplegen. 

11.b. Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en dient de aanwijzingen van de medewerkers van Crossfit Seyst op te volgen. Crossfit Seyst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten alsmede door aanwijzingen van de medewerkers.

11.c. Crossfit Seyst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.


Artikel 12 Overig

Crossfit Seyst behoudt zich het recht voor om het sportcentrum geheel of gedeeltelijk te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar (met uitzondering van feestdagen), zonder gehouden te zijn tot restitutie van deelnemersgelden.


Artikel 13 Huisregels

De deelnemer dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van Crossfit Seyst en gedurende het deelnemrschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van CrossFit Seyst zijn  op te vragen. Crossfit Seyst is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking op voornoemde website direct voor iedereen.


Artikel 14 Slotbepalingen

14.a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Crossfit Seyst aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.b. Partijen hebben het recht om geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, te doen beslechten in een arbitraal geding overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court, of - voor zover rechtens is toegestaan - op de voet van artikel 7:900 BW, waarbij in dat laatste geval de beslissing van e-Court ter vaststelling van het geschil notarieel wordt vastgelegd met afgifte van een grosse. Indien partijen geen gebruik maken van bovengenoemd recht, zullen de geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Crossfit Seyst, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdvestiging van Crossfit Seyst.

14.c. Crossfit Seyst is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe deelnemers en voor deelnemers waarvan het deelnemers schap op grond van art. 2 a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen Crossfit Seyst en natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf met een onbepaalde duur, geldt dat CrossFit Seyst gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste [drie] maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.

E-mailen
Bellen
Instagram